Tagarchief: Bouwbesluit

Het bouwbesluit is per 1 juli 2020 gewijzigd

naamloos-8-kopieren
Lees het gehele artikel

De nieuwe eisen gelden voor bouwwerken met een omgevingsvergunning afgegeven vanaf 1 juli 2020. Dit heeft gevolgen voor de in installaties gebruikte kabels en voor de manier waarop we de toe te passen kabels selecteren. 

Het bouwbesluit

Per 1 juli zijn aan de gebruiksfuncties in het bouwbesluit ook brandklassen en rookklassen voor kabels toegevoegd. Voortaan moet er per gebruiksfunctie van een ruimte worden bepaald wat de benodigde brand en rookklasse van de kabels zijn. Dit heeft als gevolg dat kabels in “extra beschermde vluchtwegen” altijd, en in “beschermde vluchtwegen” veelal in B2ca moeten worden uitgevoerd terwijl voor de gebruiksruimtes wellicht een andere brandklasse en rookklasse kan gelden.

De kabeltypen

Voor met name de Dca kabels wordt in veel gevallen de vereiste rookklasse strenger dan de vroeger toegestane rookklasse s3 (sterke rookontwikkeling, geen eis). Deze wordt voor veel toepassingen vanaf 1 juli minimaal klasse s2 (gemiddelde rookontwikkeling). Verder komt de Eca kabel niet meer voor in gebouwen daar waar hij in contact is met binnen of buitenlucht.

NEN 8012

Deze norm wordt gebruikt om de juiste kabel bij een toepassing te selecteren. NEN 8012:2015 komt niet geheel meer overeen met de eisen in het bouwbesluit per 1 juli 2020. Daarom wordt later in 2020 een nieuwe NEN 8012:2020 uitgegeven. Tot die tijd wordt per 1 juli een aanvullingsblad op NEN 8012:2015 uitgegeven waarin vermeld wordt dat de geselecteerde kabels minimaal aan de gewijzigde eisen uit het bouwbesluit moeten voldoen. De nieuwe NEN 8012:2020 zal naast de in het bouwbesluit gestelde eisen voor brandvoortplanting en rookontwikkeling ook ingaan op het voorkomen van gevolgschade en slachtoffers door giftige rook en vallende brandende druppels. Dit geeft een opdrachtgever de mogelijkheid een hoger veiligheidsniveau aan haar bouwwerken te geven.

Stekerbare installaties

Stekerbare installaties vallen onder NEN 8012 en het bouwbesluit en moeten aan de nieuwe eisen voldoen. De door Isolectra geleverde Wieland GST18® Dca leidingen voldoen al ruim aan de strengere eisen voor rookontwikkeling, ze voldoen aan Dca-s1,d2,a1. En de Wieland GST18® B2ca en Cca leidingen voldoen ook aan alle in het bouwbesluit én in de nieuwe NEN 8012:2020 opgenomen eisen voor rookklasse, vallende brandende druppels en giftige rookgassen: B2ca-s1,d1,a1 en Cca-s1,d1,a1

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Hernieuwde aandacht voor liftgebruik bij brand

disabled-person-entering-an-elevator-kopieren
Lees het gehele artikel

Aanpassing Bouwbesluit in de maak

Het onderzoek vanuit het ministerie van BZK rond de mogelijkheden van liftgebruik voor evacuatie bij brand en het Liftinstituut congres waarop deze resultaten gepresenteerd en besproken werden, is het afgelopen jaar door de betrokkenen verder uitgewerkt. Dit resulteerde in een voorgenomen aanpassing van het Bouwbesluit met ingang van 2021.

De overheid is voornemens de vluchtmogelijkheden voor senioren en kwetsbare mensen in nieuw te bouwen gebouwen te verbeteren. Daarbij wordt ook het gebruik van liften, naast de aanwezige vluchtwegen zoals die nu al vereist zijn, benoemd en de manier waarop beschreven. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat het niet doelt op een brandweerlift. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 januari 2021 ingaan. In dit
artikel meer informatie hierover, afkomstig van de website van dit ministerie.

congres-liftgebruik-bij-brand-2018-060-kopieren

Brandveiligheid van seniorencomplexen

Omdat senioren minder snel een pand kunnen verlaten bij eventuele calamiteiten, heeft de minister van BZK laten onderzoeken of seniorencomplexen als aparte categorie in het Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen kunnen worden. Dan kunnen voor die gebouwen extra regels gaan gelden voor brandveiligheid en vluchtroutes. Uit het onderzoek blijkt dat dit praktisch moeilijk uit te voeren is. Daarom is voorgesteld om voor álle nieuw te bouwen woongebouwen de regels voor vluchtroutes aan te scherpen. Bedoeling is om deze nieuwe regels op 1 januari 2021 in te laten gaan (bron: www.tweedekamer.nl).

Wensen gebruikers

In het kader van de besluitvorming rond deze aanvullende brandveiligheidsbepalingen vond op 27 november 2019 op het ministerie van BZK een zogenaamde MKB-toets plaats. Dit is een gesprek met de gebruikers. Tijdens de toets werd onder andere het volgende vanuit de zorg naar voren gebracht:

Gebruik lift bij brand? Ja, maar simpel

– Benadrukt werd onder meer dat het hier niet om een brandweerlift gaat. De brandweerschakelaar dient daarnaast door de brandweer bij aankomst ‘omgezet’ te worden. Wenselijk is juist dat het vluchten begint vóórdat de brandweer er is. Het doel van deze Bouwbesluitmaatregel is dat ontruimen, ook voor minder zelfredzame mensen, zoveel mogelijk vóór aankomst van de brandweer plaatsvindt.

– De brandwerende sluis vóór de lift (het portaal) dient meteen als opvangcapaciteit voor wachtende, vluchtende mensen op de etage (opvangcapaciteit, horizontaal ontruimen). Dit kan bijvoorbeeld door een liftsluis vóór de lift.

– Doel is de lift te gebruiken om, indien nodig, zoveel mogelijk mensen te (laten) evacueren vóórdat de brandweer er is. Daarvoor is o.a. nodig:
– een brandvrije voeding, gescheiden van andere compartimenten;
  een eenvoudige aanpassing aan een lift, waardoor deze zichzelf uitschakelt bij rook in het portaal. Wellicht een lokale rookmelder voor de lift met liftsturing (zodat de lift naar een rook-/brandvrije verdieping wordt gestuurd bij rook/brand in een liftportaal);
  een extra buitendienstsignalering op de lift per verdieping (rode lamp) bij een lift buiten gebruik, zodat mensen niet onnodig staan te wachten in een bedreigde omgeving;
– duidelijke instructies voor bewoners (uit internationaal onderzoek naar hoge gebouwen blijkt dat de snelste ontruiming plaatsvindt als zelfredzame mensen de trap nemen en niet-zelfredzame mensen de lift).

brandweerlift-81-72-kopieren

Kleine aanpassing reguliere lift

De zorgsector geeft aan dat het uitgangspunt moet zijn dat een reguliere lift met een paar kleine aanpassingen geschikt gemaakt wordt om te gebruiken bij brand. Niet alléén voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Het maken van een brandwerend voorportaal zou voor bestaande bouw de meest ingrijpende ingreep zijn.

Rookmelder als onderdeel van de lift

Vanuit de vastgoedsector wordt aanvullend aangegeven dat de hierboven genoemde rookmelder in het portaal onderdeel moet zijn van de liftinstallatie. In woongebouwen is echter geen brandmeldinstallatie (BMC) aanwezig, waarbij via rookmelders en de BMC de lift kan worden aangestuurd. In zorggebouwen is dat wél het geval. Vanuit dat oogpunt vindt Liftinstituut de komende aanpassing van het Bouwbesluit alléén voor nieuwbouw begrijpelijk. We zien het als een goede eerste stap. Hopelijk nemen alle betrokkenen, waar mogelijk, deze denklijn ook mee bij grote renovaties van bestaande woongebouwen.